МƏHSULLAR

SEQMENT

ƏT
UN
SÜD
QƏNNADI
İÇKİLƏR
SAĞLAMLIQ VƏ BƏSLƏNMƏ
HORECA
HEYVAN YEMİ

MƏHSULLAR

SÜD MƏNŞƏLİ İNQREDİENTLƏR
LİFLƏR
TOZ İNQREDİENTLƏR
DAD VƏ AROMALAR
QEYRİ-GMO İNQREDİENTLƏR
YAĞ AND PİY İNQREDİENTLƏRİ
ORGANİK İNQREDİENTLƏR
ZÜLAL İNQREDİENTLƏRİ
XÜSUSİ FUNKSİONAL İNQREDİENTLƏR
NİŞASTA VƏ BUĞDADAN ALINAN İNQREDİENTLƏR
ŞƏKƏR ƏVƏZLƏYİCİ İNQREDİENTLƏR
KOLBASA İSTEHSALI ÜÇÜN SÜNİ VƏ TƏBİİ ÜZLÜKLƏR
QİDA MƏHSULLARI ÜÇÜN DİGƏR QABLAŞDIRMALAR